top of page

עזרים

דמות משנה מהירות

המהירות משתנה בעזרת מסר

לבנת "פס חיים מתרוקן"

פקודות המטרה למסר "אתה מת!!!"

הערה: שימו לב שבמקרה הזה לבנת "מת" לא משתמשת בתלבושות אלא בפקודות "סיבוב" בתוספת פקודת "שנה אפקט רוח רפאים" - פקודה שגורמת לדמות להיות שקופה, וב 100 היא בלתי נראית כלל!

מגביר מהירות

הדמות מחכה זמן אקראי כלשהו (הפקודה "חכה"), מופיעה במקום כלשהו על הבמה (הפקודות "קבע ערך X" ו"קבע ערך Y") לזמן קצר (אורך הזמן נקבע בעזרת "איפוס מונה, והתנאי "מונה גדול מ3"). בזמן שהמונה מונה אם הגיבור נוגע בדמות היא "גולשת" לפינת המסך. שם היא נשארת עד שנגמרת לה ההשפעה, ואז היא נעלמת. אם לא הדמות תעלם תוך 3 שניות (אפשר כמובן לשנות את אורך הזמן) השפעת הדמות היא על דמות אחרת. למשל הגיבור או האויב. לכן לא נראה בלבנה הזו את ההשפעה אלא כמסר המפעיל תסריט אצל הדמות המושפעת.

החתול משתמש בלבנים "עומד" ו"הולך", ומשנה מהירות כאשר נוגע בכוכב

פס חיים מתרוקן

דמות עם מספר תלבושות של פס מתרוקן (כמובן שאפשר להמציא עיצובים אחרים) תלבושות לדוגמת דמות כזאת ניתן להוריד כאן. הלבנה מופעלת בדרך כלל בכל פעם שמתקבל מסר "פגיעה" (מסר שמעבירה דמות הגיבור כהוא נוגע בדמות "ירייה" או בקיר שאסור לו לגעת וכדומה. בכל פעם שהלבנה מופעלת התלבושת מתחלפת. ללבנה יש תנאי שבודק אם הגיעה התלבושת האחרונה, ואם כן נשלח מסר "סוף" או "הפסדת"

החתול כמטרה, התותח משתמש בלבנת "תותח עולה ויורד"

דלת נעולה ומפתח

הדלת נעולה. כשהחתול נוגע בה היא אומרת "אני נעולה". כשלחתול יש מפתח הדלת נפתחת. איך המחשב "יודע" מתי יש ומתי אין מפתח? יוצרים משתנה בשם "מתג" בהתחלה מתג = 0 (אין מפתח), כאשר החתול נוגע במפתח, והקוד של הלבנה "מפתח מופעל המשתנה "מתג" מקבל את הערך 1. כאשר הדלת נוגעת בחתול היא שואלת - "מתג = 1"? אם כן סימן שיש מפתח, והגלת מפעילה את הלבנה "פתיחה", אם לא הדלת מפעילה את הלבנה "נעול" שאומרת "אני נעולה"

המפתח מחכה לחתול שיגע בו, ואז הלבנה "מפתח" מופעלת. "מתג" מקבל את הערך 1, הפקודה "העבר לשכבה קדמית" דואגת שהמפתח יהיה לפני החתול, והלולאה "חזור עד שנוגע בדלת" מצמידה את המפתח לחתול (הפקודה "קפוץ אל חתול". כאשר המפתח נוגע בדלת, הלולאה מפסיקה והמפתח נעלם (פקודת "הסתר").

החתול משתמש בלבנת "הולך". ללבנת הולך נוסף תנאי, שעוצר את החתול מלעלות גבוה יותר מהערך 70- על ציר ה Y. כאשר הדלת מבצעת את הלבנה "פתיחה" היא משדרת מסר לחתול "כנס לארמון". המסר מפעיל את הפקודות שמראות את החתול קטן ונעלם.

תסריט המפתח. שימוש במשתנה "מתג"

החתול קטן והופך שקוף לדמות כניסה לארמון

הלבנים "פתיחה" ו"נעול" של הדלת

אם הדלת נוגעת בחתול היא בודקת את ערך "מתג"

תנאי נוסף ללהנת הולך, שעוצרת את החתול עם הוא עולה מעל 70- על ציר ה Y

bottom of page