top of page
תרגיל - ברווז שט ושותה מים

התנהגות הברווז היא כזאת: הוא שט במים מימין לשמאל ומשמאל לימין, מדי פעם נוא עוצא, שותה קצת מים, וממשיך לשחות. כאשר הוא שוחה אנחנו רוצים שהוא יסתובב רק ימינה ושמאל. לא נרצה שהוא ישחה על הראש! כאשר הוא שותה הוא חייב להסתובב...

תסריט הגורם לברווז לשחות מימין לשמאל זה קל, התסריט משמאל. האירוע המפעיל - כאשר  לוחצים על דגל ירוק, שלוש הפקודות הראשונות הן פקודות אתחול לקביעת הגודל, המיקום והכיוון. לולאת "לעולמים" מסיכה את הברווז ימינה ושמאלה, וכאשר הוט נוגע בקצה הוא הופך כיוון.

קצת משעמם. הייתי רוצה, שמדי פעם הברווז יעצור לשתות.

בניתי לבנה להתנהגות "שותה". 

תסריט הגורם לברווז לשחות מימין לשמאל זה קל, התסריט משמאל. האירוע המפעיל - כאשר  לוחצים על דגל ירוק, שלוש הפקודות הראשונות הן פקודות אתחול לקביעת הגודל, המיקום והכיוון. לולאת "לעולמים" מסיכה את הברווז ימינה ושמאלה, וכאשר הוט נוגע בקצה הוא הופך כיוון.

קצת משעמם. הייתי רוצה, שמדי פעם הברווז יעצור לשתות.

בניתי לבנה להתנהגות "שותה". הפעלתי

bottom of page