top of page

יסודות

ששת הנושאים הבאים הם יסודות החשיבה של המתכנת. ההבנה הבסיסית מה הוא אירוע, מה היא פקודה ומה זה תסריט, איך מתמצאים במרחב הבמה, איך עובדים עם דמויות, ושלשת מושגי היסוד - לולאות, תנאים ומשתנים, הם אבני היסוד להבנת שפת התכנות בכלל וסקראץ' בפרט. הזמן הנדרש להטמעת הנושאים משתנה מכיתה לכיתה לפי מידת היכולת וההבנה. 

התמצאות באתר.png
bottom of page