top of page

רשימה זה משתנה המכיל בתוכו הרבה משתנים. יוצרים רשימה בדומה ליצירת משתנה. לוחצים על "צור רשימה", נותנים לרשימה שם, ולוחצים "אישור". הרשימה מופיעה עם V קטן לצידה. כמו משתנים ניתן לראות את הרשימה על הבמה (עם V) וניתן להסתיר אותה (ביטול ה-V)

הפקודה הראשונה היא הוספת פריט (thing) לרשימה. הפריט המוסף מצטרף לרשימה בסופה. הפריט הראשונה ברשימה יהיה מספק 1, השני 2 וכך הלאה. בדוגמה הוספתי 5 מילים לרשימה.

שימו לב שהרשימה לא נמחקת כאשר עוצרים את התוכנה, וכל פעם שנלחץ על הדגל הירוק יתווספו שוב ושוב אותן 5 מילים! כדי למחוק את הרשימה בתחילת התסריט יש להשתמש בפקודה "מחק פריט" יש לבחור "הכל" מהרשימה.

עכשיו כאשר מפעילים את התסריט קודם כל הכל נמחק, ואחר-כך נוספים מחדש חמשת המילים. אפשר למחוק פריט מסויים. ראו לדוגמה את התסריט המופעל בהקשת רווח - פריט 3 נמחק.

עבודה עם רשימה

חלונית יצירת רשימה חדשה

הפקודות של הרשימה

הוספת 5 מילים לרשימה

הרשימה שנוצרה

הרשימה לא נמחקת

מחיקת הרשימה בתחילת תסריט

פקודת "מחק פריט"

מחיקת "פריט 3 מהרשימה"

מחיקת פריט 3

הרשימה הריקה

הפקודה "הוסף" מוסיפה פריט לרשימה בסופב. אם רוצים להוסיף פריט בהתחלה או באמצע או במקום כלשהו (אקראי) נשתמש בפקודה "הכנס פריט במקום".

הפקודה "קבע פריט מסויים ל" מוחק את הפריט שנמצא באותו מקום ומחליף אותו בפריט החדש. למשל התסריט "כאשר נלחת מקש רווח" "קבע פריט 3 של "מילים" ל"ים" תחליף את פריט "אדמה" שנמצא במקום 3, ותהפוך אותו ל"ים"

המשתנה "פריט של" מאפשר לנו להשתמש בריטי הרשימה בתנאי.  למשל בתסריט "כאשר נלחץ מקש רווח" אם "פריט 4 של מילים" = "פרחים" הדמות שלנו תאמר "אני אוהב פרחים"

המשתנה "אורך של" מכיל ערך המציין את מספר הפריטים ברשימה. ברשימה שלנו "אורך של מילים" = 5.  דוגמה לשימוש - אני רוצה שהדמות שלי תאמר את כל המילים ברשימה. יצרתי משתנה בשם "מילה", קבעתי את ערכו ל-1", בלולאה שמתי את הפקודה "אמור פריט "מילה" של "מילים" ךצשך 1 שנייה" ו"שנה ערך "מילה" ה-1. הדמות שלנו בפעם הראשונה יאמר את המילה "מים", אחר-כך "שמים", אחר-כך "אדמה" וכולי. כמה פעמים צריך שהלולואה תתבצע? כאורך הרשימה! נבקש מהלולאה להתבצע "אורך של מילים" פעמים.

הפקודה "מילים מכיל פריט" מחפשת פריט מסויים בכל הרשימה! למשל בדוגמב "כאשר לוחצים על דמות זו" אם "מילים" מכיל "גשם" אמור "גשום היום"

הפקודות "הצג רשימה" ו"הסתר רשימה" מציגות או מסתירות את הרשימה מהבמה בהתאם. למשל אם רוצים לנהל רשימת של מחזיקי שיא במשחק אפשר להציג את הרשימה בסוף המשחק, ולהסתיר אותה במהלך המשחק.

פקודה להחלפת פריט בפריט אחר

"ים" במקום "אדמה"

תסריט להחלפת פריט מספר 3

הסתרת והצגת רשימה

שימוש במשתנה מתוך רשימה בתנאי

חיפוש פריט ברשימה

דוגמה לשימוש במשתנה "אורך של רשימה"

החלפת פריט 3, ומחיקת פריט אחרון

תסריט לחצן להוספת פריט

נסו בדוגמה:

מקש רווח - החתול יאמר את כל המילים ברשימה

חץ למעלה - מחליף את פריט 3 ל"ים"

חץ למטה - מוחק פריט אחרון

לחיצה על החתול - החתול יאמר "אני אוהב פרחים" אם המילה "פרחים" מופיעה ברשימה

לחיצה על לחצן "הוסף" - אפשר להוסיף עוד מילים לרשימה

חיצים ימינה ושמאלה - מסתירים ומגלים את הרשימה

bottom of page